Skip to main content

Scarabee, centrum voor leven met en na kanker, ondersteunt mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden in alle fasen van het (ziekte)proces om hun kwaliteit van leven optimaal te houden.

Een veelzijdige baan met maatschappelijke impact, waarbij je werkt met intrinsiek gemotiveerde vrijwilligers. Het betreft een baan voor 28-32 uur (FWG 55, conform CAO Ziekenhuizen)

Doel van de functie

In de eerste plaats maak je als coördinator het verschil voor mensen die geraakt zijn door kanker. Je bent het hart van de organisatie en voert in overleg het korte- en middellange termijnbeleid uit dat door het bestuur van Scarabee, Centrum voor leven met en na kanker voor de regio Leiden, is geformuleerd. Dit betekent dat de coördinator enerzijds in het centrum de activiteiten organiseert en de vrijwilligers begeleidt, maar ook vanuit een zekere afstand de omstandigheden schept om het centrum te laten functioneren, zodat de doelstellingen kunnen worden bereikt.

Plaats van de functie in de organisatie

De coördinator is de direct ondersteunend leidinggevende van alle vrijwilligers en vraagbaak in het centrum tijdens de openingstijden. De coördinator legt verantwoording af over de uitvoering van het beleid aan het bestuur. Vanzelfsprekend is er regelmatig overleg tussen de coördinator en een daartoe aangewezen lid van het bestuur. De coördinator woont de bestuursvergaderingen bij.

Missie Scarabee

Scarabee is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen in de regio Leiden die is geraakt door kanker. Het centrum biedt hen de ruimte om in een huiselijke sfeer contact te maken en/of steun, warmte en rust te vinden; door een gesprek, het geven van informatie of door deelname aan gezamenlijke activiteiten binnenshuis en buitenshuis.

Dit alles met als doel om de bezoekers/gasten te ondersteunen in het hervinden van het evenwicht in hun leven. Naasten zijn nadrukkelijk ook welkom. Immers, kanker heb je nooit alleen.

Situatieschets

Het doel van Scarabee is het faciliteren van een centrum om mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden in alle fasen van het (ziekte)proces te ondersteunen om hun kwaliteit van leven optimaal te houden.

Het centrum wordt gefinancierd met donaties. De activiteiten van het centrum worden grotendeels begeleid door vrijwilligers. De coördinator kan binnen dit domein de enige persoon zijn die tegen een vergoeding zijn/haar werkzaamheden verricht. De naamsbekendheid van het centrum en de activiteiten in het centrum zijn van groot belang om de financiering en de continuïteit zeker te stellen. Om de doelstellingen te verwezenlijken is naast de financiële soliditeit ook het werven, begeleiden en indelen van de vrijwillige gastheren en –vrouwen en activiteitenbegeleiders essentieel. Om de doelstellingen optimaal te kunnen nastreven worden met diverse externe partijen contacten onderhouden. De coördinator is de spil in de organisatie. De functie kan worden vervuld door meerdere personen, aan wie in de uitvoering elk een eigen beleidsterrein kan zijn toebedeeld.

Taken op hoofdlijnen

Algemeen

 • Dagelijkse leiding geven in het centrum, ondersteund door 2 (parttime) vrijwillig coördinatoren.
 • Het volgen van relevante maatschappelijke ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de financiering en het functioneren van het centrum en het informeren daarover van het bestuur.
 • Het adviseren van het bestuur met betrekking tot het aangaan van externe contacten in algemene zin (gemeenten, koepelorganisaties etc.).
 • Het onderhouden van contacten met coördinatoren van centra elders in de regio en Nederland, alsmede het bijwonen van contactbijeenkomsten voor coördinatoren.
 • Het in voorkomende gevallen (mede)vertegenwoordigen van het bestuur bij IPSO bijeenkomsten (zoals de ALV) in overleg met het bestuur.
 • Het periodiek rapporteren van statistische gegevens omtrent het functioneren van het centrum conform richtlijnen van het bestuur.
 • Het onderhouden van contacten met en voeden met informatie van de plaatselijke media teneinde de bekendheid van het centrum in het algemeen te vergroten en de activiteiten in het bijzonder. E.e.a. mede op basis van het pr-plan.

In het Centrum:

 • Het fysieke/facilitaire/financiële beheer van het centrum in brede zin conform richtlijnen van het bestuur.
 • Er voor zorg dragen dat er een rustige sfeer bestaat in het centrum.
 • In samenwerking met de gastvrouwen/heren en de activiteitenbegeleiders er zorg voor dragen dat geplande activiteiten in het centrum ongestoord kunnen plaatsvinden.
 • Het ter plaatse zo nodig begeleiden/ondersteunen en adviseren van gastvrouwen/heren in het algemeen en ten aanzien van hun benadering van gasten in het bijzonder.
 • Het signaleren van problemen met en van een gast of groep (in overleg met de gastvrouw/heer).
 • Het opvangen van – en informatie verschaffen aan bezoekers.
 • Het (laten) bijhouden van een gasten/bezoekers administratie.
 • Het aansturen van de vrijwilliger(s) ten behoeve van de administratieve ondersteuning.
 • Het adviseren van het bestuur ten aanzien van facilitaire verbetering van het centrum en de uitvoerende organisatie.

Als coördinator vrijwilligers:

 • Het (in overleg met het bestuur) vaststellen van het benodigd aantal vrijwilligers gebaseerd op het door het bestuur beoogde aantal openingsdagdelen.
 • Het (in overleg met het bestuur) werven en aannemen van vrijwilligers (de vastgestelde taakomschrijving van de functie is daarbij een leidraad)
 • Zorgen dat de gastheren/vrouwen de IPSO Basistraining volgen en verdere verdiepende trainingen zoals Positieve Gezondheid, ziekenhuistraining.
 • Het begeleiden en coachen van vrijwilligers.
 • Het houden van functioneringsgesprekken met vrijwilligers en op basis daarvan het optimaal inzetten van de vrijwilligers.
 • Het houden van exitgesprekken met vrijwilligers die stoppen.
 • Het (laten) opstellen en tijdig bekendmaken van het aanwezigheidsrooster van vrijwilligers.
 • Het regelmatig evalueren van de gang van zaken in het centrum met de vrijwilligers.
 • Het bijhouden van de vrijwilligersadministratie conform richtlijnen van het bestuur.
 • Het houden van periodiek teamoverleg.
 • Het organiseren van intervisie.

Functievereisten

Kennisniveau/kwaliteiten

 • Ervaring met leidinggevende en coördinerende werkzaamheden, bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie.
 • HBO werk- en denkniveau
 • De functievervulling vereist het vermogen met personen met verschillende achtergrond en opleidingsniveau om te gaan.
 • Ervaring met psychosociale ondersteuning is niet noodzakelijk maar kan tot aanbeveling strekken.

Eigenschappen/vaardigheden

 • De functie vereist een zekere mate van compassie ten opzichte van de doelgroep.
 • Een groot empathisch vermogen.
 • Sociaal vaardig.
 • Flexibiliteit en geduld.
 • Zelfstandigheid
 • In staat zijn gestructureerd te werken.
 • In een omgeving waar meerdere uitdagingen spelen de juiste prioriteiten stellen en stressbestendig oplossingen zoeken.
 • Beschikken over goede communicatieve eigenschappen: luisteren en overleggen, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Anderen kunnen motiveren.
 • Goed kunnen samenwerken, oplossingsgericht.
 • Goed kunnen omgaan met mensen, relaties opbouwen, vertrouwen scheppen, integer.
 • In staat zijn afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en, naast de operationele coördinatie, ook beleidsmatig werkzaam kunnen zijn.
 • Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten.
 • In staat zijn in een netwerk te kunnen bewegen en contacten hierin aan te gaan en te onderhouden.
 • Beschikken over goede computervaardigheden.

Algemeen

 • De functie vereist flexibiliteit als er buiten de reguliere openingstijden activiteiten/overleg is.
 • Persoonlijke wensen zijn bespreekbaar.

Voor meer informatie: coordinator@inloophuisscarabee.nl of 06-51505497 (Judith Surie).

Reageren kan, voor 7 november 2022, naar coordinator@inloophuisscarabee.nl.

Gesprekken vinden plaats op 14 of 16 november 2022 (tussen 19.00-21.00 uur). Een eventueel 2e gesprek vindt plaats op 24 november 2022 (tussen 19.00-21.00 uur).